Menu Bar Menu Bar Menu Bar

Privacyreglement Faxservice

Faxservice is een product van Informaxion BV.

Informaxion BV (hierna: Informaxion) of wij streven naar het opbouwen van vertrouwde relaties met gebruikers, op basis van respect voor de persoonlijke identiteit en privégegevens, door het bevorderen van een eerlijke informatieverwerking. Deze privacybepalingen hebben betrekking op alle webonderdelen die het eigendom zijn van en die worden onderhouden door Informaxion BV. Faxservice is een merk van Informaxion. In dit privacyreglement informeren wij u hoe Informaxion omgaat met de persoonsgegevens die zij via haar website en haar diensten verkrijgt.

Als gebruiker van onze services en de Websites bevestigt u dat u deze privacybepalingen heeft gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken.

Persoonsgegevens en verbruikgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”,. Een naam, een huisadres, maar ook vaak een e-mail adres en in sommige gevallen een IP-adres kunnen dus aangemerkt worden als persoonsgegevens.

Wanneer u op de website van Faxservice persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden die gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook voor het uitvoeren van onze diensten zullen wij alleen klantgegevens vastleggen die voor de uitvoering van de betreffende dienst relevant zijn. Faxservice zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Er gelden echter een aantal uitzonderingen:

  1. In het geval dat Faxservice op grond van wetgeving gegevens moet verstrekken, zoals bijvoorbeeld bij een strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard zal Faxservice in zo’n geval nauwgezet controleren of er is voldaan aan alle wettelijke eisen die aan zo’n onderzoek ten grondslag liggen.
  2. In het geval Faxservice voor een dienst samenwerkt met een derde partij waarbij het noodzakelijk is om gegevens over te dragen. Faxservice zal dan afspraken maken met de externe partij over de bescherming van uw gegevens. Faxservice zal op de naleving van die regels toezien. Voor de verschillende diensten die Faxservice aanbiedt, worden (verbruiks)gegevens bijgehouden.
  3. Wet- en regelgeving verplicht Faxservice om wettelijk vastgestelde klantgegevens periodiek aan te leveren aan het CIOT-informatiesysteem. Meer informatie over deze verplichting leest u op de website.

 

Cookies

Voor sommige onderdelen van de site en/of diensten van Faxservice is het noodzakelijk om een zogenaamde cookie te gebruiken. Dit is een klein bestand dat de website op uw computer plaatst met bijvoorbeeld gegevens over uw voorkeuren. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

 

Clear GIF’s

Clear GIF’s zijn kleine afbeeldingen met een unieke id die ongeveer dezelfde functie hebben als cookies en worden gebruikt om de online bewegingen van onze gebruikers bij te houden. Clear GIF’s zijn niet zichtbaar op de pagina en zijn veel kleiner dan cookies, ongeveer zo groot als de punt aan het einde van deze zin. Clear GIF’s zijn niet gekoppeld aan de persoonlijke identiteitsgegevens van de gebruiker. We gebruiken ook Clear GIF’s in onze HTML-e-mailberichten zodat we weten welke e-mailberichten zijn geopend door de ontvangers. Zo kunnen we de effectiviteit van bepaalde berichten en de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes meten.

 

Profiel

Wij kunnen informatie die we verzamelen via cookies, logboekbestanden en derden opslaan zodat we een profiel van de gebruikers kunnen samenstellen. Een profiel bevat opgeslagen informatie die we voor individuele gebruikers bijhouden en waarin hun weergavevoorkeuren gedetailleerd worden opgeslagen. Als gevolg daarvan kan de verzamelde informatie zijn gekoppeld aan de persoonlijke identiteitsgegevens van de gebruiker zodat wij aanbiedingen kunnen doen en de inhoud van de website voor de gebruiker kunnen verbeteren. Dit profiel kan worden gebruikt om onze Websites aan de persoonlijke wensen van de gebruiker aan te passen en om relevante marketingaanbiedingen te sturen. Wij delen de persoonlijke identiteitselementen van uw profiel niet met derden. Uw profiel wordt mogelijk alleen in gecompileerde vorm met anderen gedeeld.

 

Nieuwsbrief

Periodiek stuurt Faxservice haar klanten een nieuwsbrief met relevante informatie over haar producten, diensten, acties en aankondigingen over onderhoud. Klanten die bezwaar tegen de nieuwsbrief hebben kunnen zich middels de link in de nieuwsbrief te allen tijde afmelden. Geïnteresseerden voor de nieuwsbrief kunnen zich aanmelden op de nieuwsbrief.

 

Links

Op de website van Faxservice kunnen verwijzingen (links) naar andere sites zijn opgenomen. Faxservice is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze partijen.

 

Beveiliging

Informaxion neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de gegevens van de gebruikers te beschermen. Wanneer gebruikers gevoelige informatie opgeven via de Websites van Informaxion, zijn deze gegevens zowel online als offline beveiligd.

Als op de registratie-/bestelformulieren naar vertrouwelijke gegevens wordt gevraagd (zoals een creditcardnummer), worden deze gegevens gecodeerd en beveiligd met SSL, de beste coderingssoftware van de branche. De SSL-codering wordt gebruikt om vertrouwelijke gegevens online te beschermen. Offline worden ook beveiligingsmaatregelen genomen om gebruikergegevens te beschermen. Alle informatie over onze gebruikers, niet alleen de hierboven genoemde gevoelige informatie, wordt vertrouwelijk behandeld in onze kantoren. Alleen medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een bepaalde taak (bijvoorbeeld de medewerkers van de factureringsafdeling of de klantenservice) hebben toegang tot persoonlijke identiteitsgegevens. Ook de servers waarop de persoonlijke identiteitsgegevens zijn opgeslagen, staan in een beveiligde omgeving.

 

Kennisgeving van wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacy statement kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen, andere bedrijfsvoering en wijzigingen in het beleid van Informaxion. Wij zullen het actieve privacybeleid altijd op onze websites publiceren. Als wij besluiten om ons privacybeleid te wijzigen worden deze wijzigingen opgenomen in dit privacybeleid en op andere plaatsen waar wij dit nodig achten. Zo weten onze gebruikers altijd welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we de gegevens openbaar maken. We gebruiken de gegevens conform het privacybeleid in het kader waarvan de gegevens zijn verzameld.

Als we de persoonlijke identiteitsgegevens van gebruikers echter op een andere manier gaan gebruiken dan is aangegeven op het moment van verzamelen, worden de betreffende gebruiker(s) daarvan via e-mail op de hoogte gesteld. Gebruikers kunnen dan kiezen of wij al dan niet de gegevens op deze nieuwe manier mogen gebruiken. Als gebruikers echter gekozen hebben om niet met Informaxion te communiceren of hun account hebben verwijderd/gedeactiveerd, wordt er geen contact met hen opgenomen en wordt hun persoonlijke informatie niet gebruikt op deze nieuwe manier. Als wij wezenlijke veranderingen in ons privacybeleid aanbrengen die niet van toepassing zijn op de gebruikersgegevens die al in de database zijn opgeslagen, wordt dat bovendien duidelijk vermeld op de website om gebruikers op de hoogte te stellen van de wijziging. Wanneer we een melding op de website plaatsen, sturen we in sommige gevallen ook een e-mailbericht naar de gebruikers die ervoor gekozen hebben communicatie van ons te ontvangen, om hen op de hoogte te stellen van het gewijzigde privacybeleid.

 

Gegevens bewaren

De tijdsperiode dat wij gegevens bewaren varieert al naar gelang het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. In sommige gevallen gelden er wettelijke vereisten om gegevens gedurende een minimumperiode te bewaren. Tenzij het voor ons specifiek wettelijk is vereist om de gegevens te bewaren, zullen wij deze niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld of waarvoor deze zullen worden bewerkt.

 

KvK

Informaxion staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53716884.

 

Vragen?

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mailtje sturen naar info@informaxion.nl met het onderwerp ‘Privacy’.

 

Meer informatie over privacy

Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan kunnen ontleend worden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van WBP.